Uchwała nr 252/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

Uchwała nr 252/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982 r. z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:


uchwała obowiązująca
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok.

§ 2
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako określanie zadań, których realizacja:
  1/ przyczyni się do ograniczenia wielkości spożycia napojów alkoholowych,
  2/ spowoduje zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  3/ przyczyni się do udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  4/ umożliwi prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  5/ przyczyni się do ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
  6/ zintensyfikuje działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie ich działalności oraz organizację imprez o charakterze kulturalno - oświatowym jak również organizację imprez sportowych,
§ 3
1. Zarząd Miasta Jarosławia podejmie czynności mające na celu ścisły nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Miasta w tym zakresie.

§ 4
W celu właściwej realizacji zadań określonych w par. 3 Program Profilaktyki kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie zasad w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli w tym zakresie.Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5
W ramach nakreślonych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi Zarząd Miasta Jarosławia jest zobowiązany do:
  1/ udzielania poparcia istniejącym i tworzącym się organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji,
  2/ podejmowanie działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
  3/ tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
  4/ działalności wychowawczej i informacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej,
  5/ zapobiegania negatywnym następstwom i skutkom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.
§ 6
Program Profilaktyki określa część zadań związanych z profilaktyką w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2000, do realizacji których zobowiązuje się wszystkie organy samorządowe miasta Jarosławia w zakresie:
  1/ zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz podjęcia działań zmierzających do szerszej informacji w sprawach lecznictwa odwykowego,
  2/ doradztwa, w tym doradztwa prawnego, związanego z ochroną przed przemocą w rodzinie,
  3/ opracowania bloku tematycznego, który mógłby być elementem włączonym w obrady Rady Miasta Jarosławia, co zwróci uwagę na kwestię picia alkoholu alkoholu przez nieletnich na terenie gminy i wynikające stąd problem
  4/ Zarząd Miasta Jarosławia będzie inicjował, organizował i wspomagał działalność podległych jednostek i instytucji społecznych w sprawach tworzenia klubów AA oraz nadzorował organizacje prelekcji i odczytów obrazujących negatywne skutki nadużywania alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej,
§ 7
W celu określenia stopnia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Rada Miasta Jarosławia zobowiązuje Zarząd Miasta Jarosławia do uzyskiwania okresowych sprawozdań organów Policji , SP ZOZ w Jarosławiu, dot. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w powiązaniu z ilością funkcjonujących na terenie miasta punktów sprzedaży alkoholu oraz przedstawienia stosownych wniosków w razie pogarszającej się sytuacji.

§ 8
W przypadku stwierdzenia bezpośredniego związku pomiędzy liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych a wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta, Rada Miasta Jarosławia może podjąć decyzję o zweryfikowanie liczby punktów sprzedaży alkoholu.

§ 9
1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje szczegółowy harmonogram działań związanych z realizacją postanowień Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok.
2. W okresie do 31 marca każdego roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedkłada Radzie Miasta Jarosławia sprawozdanie z realizacji postanowień Programu za rok ubiegły.

§ 10
Do realizacji Uchwały zobowiązuje się Zarząd Miasta Jarosławia oraz podległe wszystkie jednostki i instytucje.

§ 11
Nadzór nad realizacją postanowień Uchwały sprawuje Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczni

Załączniki:

załącznik Nr 252/XIII/99 (2556kB) pdf

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 14:22:51)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3361