Uchwała nr 255/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta JarosławiaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn.zm. ) oraz art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89, poz.415 z późn.zm. Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje :

Uchwała nr 255/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn.zm. ) oraz art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89, poz.415 z późn.zm. Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje :


uchwała obowiązująca
§ 1
Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo, położony po północnej stronie ulicy Krakowskiej, stanowiącego zmianę Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jarosławia - zatwierdzonego Uchwałą Nr 233/XXVIII/92 Rady Miasta z dnia 13 listopada 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Przemyskiego Nr 11, poz.119 z dnia 17 grudnia 1992 r.

§ 2
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3
Przedmiotem opracowania planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodaro- wania obszaru dla realizacji drogi publicznej.

§ 4
Zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien spełniać wymagania podane w art.10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarząd Miasta ogłosi w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 maja 2006, 10:14:44)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2486