kompetencje

Podstawowym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę  możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu:
1) wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Jarosławia,
2) realizuje  zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę,
3) koordynuje  realizację  gminnej  strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieni programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych i innych, których  celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
4) kieruje  wnioski  o  ustalenie  niezdolności  do  pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności  do organów określonych odrębnymi przepisami.
 
Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu należy:

1) z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:
· opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
· sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
· udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
· przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
· opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
· praca socjalna,
· organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
· dożywianie dzieci,
· sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
· kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
· pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
· sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
· opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2) z zakresu zadań własnych gminy:
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
· przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
· prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
· opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
· podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
· współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
· udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),
· wypłata dodatków mieszkaniowych,
3) z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji publicznej:
· organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
· prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
· przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
· prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej wydanej w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 5d i 5f  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
· realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
· realizacja zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
· realizacja programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start",
· realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
· prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji,
· przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
· prowadzenie postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem", a także wydawanie w tych sprawach decyzji,
· prowadzenie spraw, będących w kompetencji Burmistrza Miasta Jarosławia, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu działa na podstawie następujących przepisów:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
3) innych aktów prawnych, w szczególności:
· ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
· ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
· uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007),
· ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
· ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
· rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
·  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
· ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348),
· ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.),
· ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwa programy przyjęte przez Radę Miasta Jarosławia tj. "Jarosławską Kartę Dużej Rodziny" (uchwała nr 706/LXIII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu "Jarosławska Karta Dużej Rodziny" na terenie Miasta Jarosławia z późn. zm.) oraz "Jarosławską Kartę Seniora" (uchwała nr 607/LVI/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu "Jarosławska Karta Seniora").
 
Swoje zadania ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (21 września 2020)
Opublikował: Beata Wieland (1 czerwca 2004, 21:05:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (21 września 2020, 13:23:00)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8910