Świadczenia pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Wobec powyższego prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (wysokość  rewaloryzowana),
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (wysokość  rewaloryzowana),
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie,
 przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
1) sieroctwa,
2) bezdomności,
3) bezrobocia,
4) niepełnosprawności,
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
6) przemocy w rodzinie,
7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

 
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1)świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
 
Tryb przyznawania świadczeń

W sprawach z zakresu pomocy społecznej tryb działania organu określają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Obowiązująca procedura:
1) zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego   właściwego ośrodka pomocy społecznej,
2)  wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzany przez pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej uzyskaniem świadczenia,
3) udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc,
4) ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą lub rodziną zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy,
5) podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy,
6) wydanie i doręczenie decyzji w formie pisemnej,
7) realizacja decyzji ostatecznej i/lub wykonalnej.

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

Wykaz rejonów pracowników socjalnych (53kB) word

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (23 września 2020)
Opublikował: Damian Rygiel (17 kwietnia 2007, 13:57:20)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (25 września 2020, 13:02:00)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8572