Programy i plany wdrażane oraz realizowane przez Gminę Miejską Jarosław zostały pogrupowane w w/w zakładkach.


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Program Bezpieczny Jarosław

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rewitalizacja

Raport z wykonania aktualizacji 'programu ochrony środowiska za lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Jarosławia

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program ochrony środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2018-2021

Wieloletni plan rozwojui modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 kwietnia 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (6 kwietnia 2016, 13:08:05)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 września 2020, 14:27:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4557