NIP i konto bankowe

NIP Gminy Miejskiej Jarosław
792-20-31-550

REGON Gminy Miejskiej Jarosław
650 900 520

NIP Urzędu Miasta Jarosławia
792-10-06-136

REGON Urzędu Miasta Jarosławia
000 524 654

KONTO BANKOWE

KONTO BANKOWE "OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"
BANK PEKAO S. A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

20 1240 1792 1111 0010 9338 9117

[służące do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)]

Uwaga: komunikat nie dotyczy klientów, którzy dokonują wpłat na indywidualne konta określone w otrzymanych zawiadomieniach.

KONTO BANKOWE „DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

KONTO DEPOZYTOWE „WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 

metryczka


Wytworzył: Referat administracyjno-gospodarczy (27 października 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (27 października 2004, 11:27:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 października 2020, 12:43:36)
Zmieniono: korekta edytorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27665