Projekty 2004

Projekty 2004

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005-2008

  plan znajduje się do wglądu w Referacie ds. Obsługi Rady Miasta Jarosławia, w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 23, II p., w godzinach pracy  od 8.00 do 16.00 [...]

Projekt nr 22 uchwały Rady Miasta Jarosławia na sesję 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zaciągniecia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005, związanych z realizacją działań w ramach programu INTERREG III B CADSES [...]

Projekt nr 19 uchwały Rady Miasta Jarosławia na sesję 28 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005. [...]

Projekt nr 16 uchwały Rady Miasta Jarosławia na sesję 28 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia w 2005 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane [...]

Projekt Nr 2 uchwały na sesję Rady Miasta Jarosławia na 28 grudnia 2004

Projekt Nr 2 uchwały Rady Miasta Jarosławia na sesję 28 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok znajduje się w pliku poniżej [...]

Projekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Treść informacji znajduje się w pliku [...]

Projekt deklaracji na podatek od nieruchomości

Projekt deklaracji znajduje się w pliku [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie wyboru delegatów

Treść projektu znajduje się w pliku pdf [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie utworzenia stowarzyszenia

Treść projektu znajduje się w pliku pdf Statut Stowarzyszenia znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia, w Referacie ds. Obsługi Rady Miasta Jarosławia, IIp. pokój nr 23, w godzinach pracy UM. [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść projektu znajduje się w pliku pdf Załącznik do projektu "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" znajduje się do wglądu w Referacie ds. Obsługi Rady Miasta Jarosławia - Ratusz, IIp. pokój [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2002-2007

Projekt Uchwala Nr........................... Rady Miasta Jarosławiaz dnia.................................   w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wieloletnich planów rozwoju i modernizacjiurządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

- projekt - Uchwała Nr ....Rady Miasta Jarosławiaz dnia.......... w sprawie  uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo przy ul. [...]

Projekt uchwały na sesję RM 22.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 - projekt -  Uchwała Nr... Rady Miasta Jarosławia z dnia.......... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (wraz z istniejącym zespołem zabudowy [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej

 projekt  Uchwała Nr,....— Rady Miasta Jarosławia z dnia.............. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po [...]

Projekt uchwały RM na sesję 22.11.2004 w sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała Nr . . . . . . . . . (projekt)Rady Miasta Jarosławia z dnia . . . . . . . . . w sprawie nabycia nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. [...]

Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Garbarze

  Uchwała Nr . . . . . . . . . (projekt)Rady Miasta Jarosławia z dnia . . . . . . . . . w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy GarbarzeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Projekt uchwały RM na sesję 22.11.2004 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego

  Uchwała Nr . . . . . . . . . (projekt)Rady Miasta Jarosławia z dnia . . . . . . . . . w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

Projekt uchwały na sesję 22.11.2004 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej (Nr 10)

Uchwała Nr . . . . . . . . . (projekt)Rady Miasta Jarosławia z dnia . . . . . . . . . w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy PruchnickiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Projekt uchwały RM na sesję 22.11.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok (Nr 9)

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia ........................... 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie gminnym /tekst [...]

Projekt uchwały na sesję RM 22.11.2004 w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie miasta na 2004 rok Nr 8

  Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia          2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r [...]

Projekt uchwały na sesję 22.11.2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok Nr 7

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia         2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie [...]

Projekt uchwały RM na sesję 22.11.2004 Nr 6

  Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym środka specjalnego „DrogiGminne" na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie [...]

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok - sesja 22.11.2004

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia........................... 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie gminnym /tekst [...]

Projekt uchwały Nr 5 na sesję RM 22.11.2004

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia         2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie [...]

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok (Nr 3)

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia         2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r osamorządzie [...]

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Uchwała nr................ Rady Miasta Jarosławiaz dnia         2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Projekt uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

-PROJEKT- Uchwała nr......... Rady Miasta Jarosławiaz dnia.................. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym [...]

metryczka