Projekt uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

-PROJEKT-

Uchwała nr.........

Rady Miasta Jarosławia
z dnia..................

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 z
późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje :

§1

Postanawia się zaciągnąć w 2004 r kredyt długoterminowy w banku wybranym w
trybie ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 700,000 zł. (słownie:

siedemset tysięcy złotych).

§2

Kredyt przeznacza się na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach miasta w 2004 r.

§3

Kredyt zaciąga się w ramach planowanego  na 2004 r deficytu budżetowego na
pokrycie planowanych wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.

§4

Spłata zobowiązań nastąpi z własnych dochodów budżetowych . z tytułu podatków J
opłat lokalnych z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach:

2004 - 2008 - w zakresie spłaty odsetek.

2005 - 2008 - w zakresie spłaty kapitału.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

Skarbnik Miasta Jarosławia

mgr Barbara Maziarka

 

Radca Prawny - Andrzej Kozak

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 listopada 2004, 10:47:11)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:27:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2969