Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok (Nr 3)

Uchwała nr................

Rady Miasta Jarosławia
z dnia         2004

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r / oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15
póz 148 z 2003 r / Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje

§1
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2004 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę                   332.940 zł

wtym:

1/ W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych  § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę          182.940 zł

21 W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem , rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
o kwotę                                                   150.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę                   563.901 zł
w ym:

1/ W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę                  563.901 zł

Szczegółowe kwoty zwiększenia planu wydatków w dziale 801 zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę                  230.961 zł

w ym:

1/ W dziale 710 Działalność usługowa . rozdziale 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę           90.000 zł

21 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę        140 961 zł
Szczegółowe kwoty zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 zawiera załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.
§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisjom Rewizyjnej i Budżetowej
Rady Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Zaproponowane zmiany wprowadza się w związku z potrzebą uzupełnienia niedoborów
środków w placówkach oświatowych w dziale 801.
Zwiększenie dochodów wynika z wpływu środków finansowych stanowiących
rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od zakładów pracy
chronionej . Gminy otrzymują powyższe środki od Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Zwieszenie dochodów wynika także z ponadplanowych   ^
dochodów uzyskanych z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zmniejszenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z
nadwyżek środków finansowych występujących w placówkach oświatowych w tej
klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta Jarosławia - gr inż. Janusz Dąbrowski

Skarbnik Miasta Jarosławia - mgr Barbara Maziarka

Radca Prawny - mgr Andrzej Kozak

Załączniki (519kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 listopada 2004, 14:23:18)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:29:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2795