Projekt uchwały Nr 5 na sesję RM 22.11.2004

Uchwała nr................

Rady Miasta Jarosławia
z dnia         2004

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r / oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15
póz. 148 z 2003 r / Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje

§1
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2004 r.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę                    55.000 zł
w tym:

l/ W dziale 600 Transport i łączność .rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę                     50.000 zł
21 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,

rozdziale 75405Komendy Powiatowe Policji § 2950 Wpłaty jednostek na rzecz
środków specjalnych o kwotę                                     5.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę                  55.000 zł
w tym:

1/ W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60013 Drogi publiczne
wojewódzkie § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę                                                        30.000 zł
2/ W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015
Oświetlenie ulic , placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę                                                                            25.000 zł

§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisjom Rewizyjnej i Budżetowej
Rady Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA - mgr inż. Janusz Dąbrowski

Skarbnik Miasta Jarosławia - mgr Barbara Maziarka

Radca Prawny - mgr Andrzej Kozak                                

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (17 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 listopada 2004, 11:54:46)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:19:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973