Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok - sesja 22.11.2004

Uchwała nr................

Rady Miasta Jarosławia
z dnia........................... 2004

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz-1591 z 2001 r. z późn. zm. /
oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /tekst j.
Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 r. / Rada Miasta Jarosławia  uchwala  co
następuje:

§1
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2003 r.

1.Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę                        13.600
w tym:

1/ W dziale 801 Oświata i wychowanie, 80104 Przedszkola § 6260 Dotacje z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę                                                         13.600

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę                         13.600

w tym:

1/ W dziale 801 Oświata J wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola § 6050
Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych
o kwotę                                                         13.600

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie dotacji
na dofinansowanie zadania „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 170 KW
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jarosławiu.
§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisjom Rewizyjnej i Budżetowej
Rady Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

mgr inż. Janusz Dąbrowski

Skarbnik Miasta Jarosławia - mgr Barbara Maziarka

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (17 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 listopada 2004, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:33:27)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1937