Projekt uchwały RM na sesję 22.11.2004 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego

  Uchwała Nr . . . . . . . . . (projekt)
Rady Miasta Jarosławia z dnia . . . . . . . . .


w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) i art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)


Rada Miasta Jarosławia uchwala:


§1
Ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Jarosławia obręb nr 5 jako działki 1986/2 i 1987/1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław – na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1987/2, 1986/1, 1988/4, 1988/5, 2001 obr. 5 miasta Jarosławia.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Grunt oznaczony w operacie ewidencji gruntów miasta Jarosławia jako działka 1986/2 jest własnością Gminy Miejskiej Jarosław. W chwili obecnej dostęp do działek 1987/2, 1986/1, 1988/4, 1988/5, 2001 jest możliwy jedynie przez działkę 1986/2. Z chwilą ewentualnego wybudowania drogi oraz nadania jej kategorii drogi gminnej, służebność powyższa wygaśnie z mocy prawa.
Projekt niniejszej uchwały został sporządzony w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z przepisami prawa.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (17 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 listopada 2004, 13:05:27)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:47:28)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2341