Projekt uchwały RM na 22.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej

 projekt 

Uchwała Nr,....— Rady Miasta Jarosławia z dnia..............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz U z 1999 r. Nr 15, póz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z późniejszymi zmianami). Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

Rozdział I - Przepisy wstępne

§1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia dla rejonu położonego po wschodniej stronie ulicy Starosanowej obejmującego:

 1) Ustalenia o przeznaczeniu terenów i zasadach ich zagospodarowania - zawarte w przepisach niniejszej uchwały

2) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skali l : 1000 jako załącznik nr l będący integralną częścią uchwały) - „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów" w zakresie: przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz linii zabudowy

§2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów ustala się w formie:

1) ustaleń ogólnych planu, które obowiązują na całym obszarze objętym planem,

2) ustaleń szczegółowych planu dla następujących terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w rysunku planu:

 a) tereny zabudowy mieszkaniowej, przeznaczonej dla realizacji budownictwa jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

b) teren komunikacji przeznaczony dla realizacji ulicy dojazdowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

c) teren komunikacji z podstawowym przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny

Rozdział II - Ustalenia ogólne

§3

l. W celu zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz uzyskania właściwego standardu kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego ustala się obowiązujące linie zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych oraz proponowane linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym sposobie użytkowania na działki budowlane - określono na rysunku planu.

2. Przy zagospodarowaniu terenu i realizacji zabudowy należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne zabezpieczające przed ewentualnym występowaniem wód powodziowych stuletnich Q1% Zabudowę mieszkaniową na tym obszarze dopuszcza się pod następującymi warunkami:

- niepodpiwniczanie budynków mieszkalnych

- wyniesienie poziomu podłogi najniżej położonego pomieszczenia ponad obliczoną rzędną zwierciadła wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1%.

§4

 Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:

1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną działek zapewnią w obszarze objętym planem miejscowym projektowane ulice: pieszo-jezdna oznaczona na rysunku planu symbolem DX (z podłączeniem do istniejącej ulicy Starosanowej) oraz dojazdowa oznaczona symbolem 1 D 1/2.

2. Jako rozwiązanie docelowe stwarza się możliwość połączenia z ul. Dojazdową z wykorzystaniem istniejącego dojazdu do pól, co wymaga sporządzenia planu miejscowego dla w/wym. odcinka ulicy oznaczonego na rysunku planu symbolem D 1/2.

§5

Linie rozgraniczające, wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wynikające z legendy rysunku planu, występują jako ciągłe o nienaruszalnym przebiegu.

§6

 Dla poprawy stanu wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną przyjmuje się następujące zasady obsługi:

1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę planowanej zabudowy z wodociągu 0 90 mm przebiegającego w ulicy Starosanowej do której przylega przedmiotowy obszar, po wybudowaniu odcinków sieci wodociągowej w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami l D 1/2 oraz DX - na warunkach określonych przez dysponenta sieci..

2. Odprowadzenie ścieków i wód opadowych

Dla odprowadzenia ścieków z terenu planowanej zabudowy należy wybudować odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami l D 1/2 oraz DX - z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej 0 200 przebiegającej w ulicy Starosanowej - na warunkach określonych przez gestora sieci. Do czasu uzyskania rozwiązania technicznego w zakresie kanalizacji deszczowej, wody opadowe z terenu obejmującego planowana zabudowę jednorodzinną będą odprowadzane powierzchniowo w obrębie własnych posesji.

3. Zaopatrzenie w gaz

Zaopatrzenie w gaz projektowanej zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej z gazociągu średnioprężnego przebiegającego w ulicy Starosanowej - po uzyskaniu warunków zasilania od dysponenta sieci gazowej W zagospodarowaniu terenu uwzględnić przepisy szczególne dotyczące przebiegu istniejącego gazociągu wysokoprężnego 0 300/400 - wzdłuż północnej granicy obszaru objętego planem.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Należy rozwiązać poprzez budowę zasilających połączeń kablowych, w oparciu o istniejącą sieć rozdzielczą i urządzenia energetyczne usytuowane w sąsiedztwie obszaru objętego planem - na warunkach określonych przez operatora sieci.

5. Ogrzewanie budynków

Zaopatrzenie budynków w ciepło ustala się w oparciu o indywidualne źródła ciepła (gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna) zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych.

6. Gospodarka odpadami

W celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami wymagane jest gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach w obrębie posesji, z zapewnieniem ich opróżniania na obowiązujących zasadach ustalonych w mieście, natomiast odpady z działalności gospodarczej należy usuwać zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział III - Ustalenia szczegółowe

§7

1. Dla wyznaczonych terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN z podstawowym przeznaczeniem dla realizacji budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, ustala się:

a) minimalną powierzchnię działki - 500 m2'

b) maksymalną powierzchnię zabudowy działki - 25%,

c) minimalną szerokość działki - 20,0 m.,

d) maksymalną wysokość zabudowy do wysokości 10 m. od poziomu terenu do kalenicy dachu,

e) dostosowanie bryły budynku do architektury regionalnej - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 28° do 42°.

2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się budowę obiektów z funkcją usługową nieuciążliwą dla środowiska i zdrowia ludzi - jako uzupełnienie użytkowania podstawowego przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

a) realizacji z obiektem mieszkalnym jako obiektu z nim zintegrowanego,

 b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 40 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

3. Ponadto dopuszcza się lokalizację:

a) lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zieleni wysokiej i niskiej, c) urządzeń komunikacji wewnętrznej.

4. Ustala się wymóg zbilansowania 100 % potrzeb parkingowych na terenie działki.

5. Ogrodzenie działki nie może przekraczać linii rozgraniczających.

§8

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 D 1/2 z podstawowym przeznaczeniem pod ulicę dojazdową o przekroju Jezdni l x 2 pasy ruchu wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak: - ciągi piesze, - elementy małej architektury wraz z zielenią, - nadziemne i podziemne sieci uzbrojenia technicznego.

 2. Szerokość ulicy dojazdowej w liniach rozgraniczających ustala się na 10,0 metrów. Przebieg linii rozgraniczających określa rysunek planu.

3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy wprowadza się zakaz realizacji obiektów budowlanych nie związanych z funkcjonowaniem ulicy lub urządzeń towarzyszących.

4. Minimalne parametry użytkowe ulicy:

- jezdnia szerokości 4,5 m.,

 - dwustronny chodnik szerokości 2.0 m.

§9

 1. W obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem DX, o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m wyznacza się ciąg pieszo-jezdny (bez poziomej segregacji ruchu kołowego i pieszego) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak: - elementy małej architektury wraz z zielenią, nadziemne i podziemne sieci uzbrojenia technicznego,

2. Przebieg linii rozgraniczających teren DX określa rysunek planu.

3. W obrębie linii rozgraniczających wprowadza się zakaz realizacji obiektów budowlanych i urządzeń towarzyszących nie związanych z funkcją podstawową oraz obowiązek zachowania łącznie następujących warunków:

- zachowania zasad bezpieczeństwa ruchu i wymogów wynikających z przepisów szczególnych,

- spełnienia wymogów technicznych prowadzenia sieci uzbrojenia.

Rozdział IV - Przepisy końcowe

§10

Ustala się, że wysokość opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu pobieranej przez Burmistrza Miasta w przypadku zbywania takiej nieruchomości - wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym).

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza inż. Tadeusz Pijanowski

z up. Burmistrza inż. Jerzy Śliwa – Naczelnik Wydziału GPO

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Miasta Jarosławia inż. Tadeusz Pijanowski (17 listopada 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 listopada 2004, 14:00:59)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2004, 14:54:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3048