Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
· grunty,
· budynki lub ich części,
· budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
-właściciel
-użytkownik wieczysty
-samoistny posiadacz
-w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
- deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).
 
Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia Wydział Finansowo-Księgowy, 37-500 Jarosław ul. Rynek 1
 
Terminy i sposoby płatności
● osoby fizyczne  w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
● osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca ( w tym za styczeń do 31 stycznia )
- w kasie Urzędu Miasta
- na indywidualne subkonto
- na rachunek bankowy:
KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Podstawa  prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

Formularze i uchwały obowiązujące w 2020, 2021 roku:

Uchwała Nr 14/II/2018
Uchwała Nr 496/XLVI/2017

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH wraz z załącznikami (osoby fizyczne):

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI wraz z załącznikami (osoby prawne):


Nowe formularze do spraw dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH wraz z załącznikami (osoby fizyczne)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI wraz z załącznikami (osoby prawne)Formularze i uchwała obowiązujące w 2019 roku:
Uchwała Nr 14/II/2018  Uchwała Nr 496/XLVI/2017  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (155kB) word
Instrukcja wypełnienia deklaracji (53kB) word
ZN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (105kB) word
ZN-1/B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (65kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (126kB) word
Instrukcja wypełnienia informacji (69kB) word
ZN-1/C - dane o nieruchomościach (55kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2018 roku:

uchwała nr 623/LVIII/2017 Uchwała Nr 496/XLVI/2017 DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (155kB) word
Instrukcja wypełnienia deklaracji (53kB) word
ZN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (105kB) word
ZN-1/B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (65kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (126kB) word
Instrukcja wypełnienia informacji (69kB) word
ZN-1/C - dane o nieruchomościach (55kB) word


Formularze i uchwała obowiązujące w 2017 roku:
uchwała nr 414/XXXVI/2016 (538kB) pdf
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (155kB) word
Instrukcja wypełnienia deklaracji (53kB) word
ZN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (105kB) word
ZN-1/B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (65kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (126kB) word
Instrukcja wypełnienia informacji (69kB) word
ZN-1/C - dane o nieruchomościach (55kB) word


Formularze i uchwała obowiązujące w 2016 roku:
uchwała nr 161/2015 (200kB) pdf
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (155kB) word
Instrukcja wypełnienia deklaracji (53kB) word
ZN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (105kB) word
ZN-1/B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (65kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (126kB) word
Instrukcja wypełnienia informacji (69kB) word
ZN-1/C - dane o nieruchomościach (55kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2015 (a także w 2014) roku:
uchwała nr 656/2013 (92kB) pdf
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (173kB) word
instrukcja wypełnienia deklaracji (52kB) word
ZN-1A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (116kB) word
ZN-1B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (71kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (145kB) word
instrukcja wypełnienia informacji (68kB) word
ZN-1C - dane o nieruchomościach (60kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2012 roku:
Uchwała Nr 184/XXI/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku:
uchwała (390kB) pdf
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (173kB) word
ZN-1A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (116kB) word
ZN-1B - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (71kB) word
IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (145kB) word
ZN-1C - dane o nieruchomościach (60kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2011 roku
IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości (120kB) word
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (148kB) word
ZN-1/A dane o nieruchomościach (57kB) word
ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (113kB) word uchwała nr 7/IV/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (510kB) pdf

Formularze i uchwała obowiązujące w 2010 roku (również w 2008 i 2009 roku).
uchwała nr 204 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (501kB) pdf
IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości (111kB) word
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (119kB) word
ZN-1/A dane o nieruchomościach (50kB) word
ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (92kB) word

Archiwalne formularze do pobrania:
Obowiązujące w 2007 roku: (archiwalne)
uchwała nr 551 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (530kB) pdf
deklaracja na podatek od nieruchomości (130kB) word
informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. (144kB) word
uchwała nr 573 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (59kB) word


* uchwała - stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok
Uchwała (24kB) word

* DN - 1 deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1 (57kB) word

* IN informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
In-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (44kB) word
metryczka


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (15 grudnia 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 grudnia 2004, 08:57:11)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (11 stycznia 2021, 08:50:44)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41358