Podatek od środków transportu

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
● samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i i wyższej,
● ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
● przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
● autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
● osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
● jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
● posiadacze  środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy  został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia pokój nr 2 lub przesłać poczta na adres: Urząd Miasta Jarosławia Wydział Finansowo-Księgowy, 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Terminy i sposoby płatności
Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania  dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku  w kasie Urzędu Miasta lub na konto:

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:
1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.)
2.Uchwała Nr 162/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r., poz. 2025),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2018, poz. 2436).Formularze i uchwała obowiązujące w 2019 roku:
Uchwała Nr 10/II/2018
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych (185kB) pdf
DT-1/A - załącznik do deklaracji (257kB) pdf

Formularze i uchwała obowiązujące w 2018 roku:
uchwała (235kB) pdf
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych (40kB) word
DT-1/A - załącznik do deklaracji (32kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2017 roku:
uchwała (235kB) pdf
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych (40kB) word
DT-1/A - załącznik do deklaracji (32kB) word


Formularze i uchwała obowiązujące w 2016 roku:

uchwała (235kB) pdf
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych (40kB) word
DT-1/A - załącznik do deklaracji (32kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2013, 2014 oraz 2015 roku:
uchwała nr 431/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 (320kB) pdf
deklaracja wraz z załącznikiem (9507kB) pdf
instrukcja wypełnienia deklaracji (888kB) word

Formularze i uchwała obowiązujące w 2012 roku: Uchwała nr 183/XXI/2011 z 28 listopada 2011 roku:
uchwała (1219kB) pdf
deklaracja wraz z załącznikiem (9507kB) pdf

Formularze i uchwała obowiązujące w 2011 roku (formularze obowiązywały również w  poprzednich latach: 2008, 2009 i 2010)
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych (154kB) word
DT-1a załącznik (113kB) word
uchwała nr 702/2009 z dnia 26 października 2009 roku (656kB) pdf
załączniki do uchwały nr 702/2009 (825kB) pdf

archiwalna uchwała obowiązująca w 2009 roku:
uchwała nr 207 z dnia 26 listopada 2007 roku (597kB) pdf
załącznik nr 1 do uchwały (266kB) pdf
załącznik nr 2 do uchwały (208kB) pdf
załącznik nr 3 do uchwały (226kB) pdf

________________________________
archiwalne:
Formularze obowiązujące w 2007 roku.
deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (153kB) word
DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1 (111kB) word
uchwała Nr 554 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (73kB) word
Formularze obowiązujące w 2005 roku.

* uchwała – wysokość stawek podatku od środków transportowych
Załącznik Nr 1 (72kB) word
* DT – 1 deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (112kB) word
* DT 1/a załącznik do deklaracji
DT-1a (89kB) word


________________________________


metryczka


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (15 grudnia 2004)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 grudnia 2004, 09:22:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (18 stycznia 2021, 09:46:39)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18395