Podatek leśny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są :
● lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
-właściciel lasów,
-posiadacz samoistny lasów,
-użytkownik wieczysty lasów,
-posiadacz lasów  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć  okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym, podatnicy podatku  leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu,  sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

-informacje o lasach  (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
-deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Jeżeli  las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia Wydział Finansowo-Księgowy, 37-500 Jarosław ul. Rynek 1
 
Terminy i sposoby płatności:
● osoby fizyczne w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
● osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca ;
- w kasie  Urzędu Miasta
- na indywidualne subkonto
- na rachunek bankowy:

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P.2020.983)
   

Formularze obowiązujące w 2021 roku:

Informacja o lasach wraz załącznikami (osoby fizyczne):

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (osoby prawne):

Formularze obowiązujące w 2020 roku:

Informacja o lasach wraz załącznikami (osoby fizyczne):

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (osoby prawne):

Nowe formularze do spraw dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Informacja o lasach wraz załącznikami (osoby fizyczne):

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (osoby prawne):

Formularze obowiązujące w 2019 roku:
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (95kB) word
ZL-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (63kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (41kB) word
IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego (89kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (53kB) word

Formularze obowiązujące w 2018 roku:   
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (95kB) word  
ZL-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (63kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (41kB) word
IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego (89kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (53kB) word

Formularze obowiązujące w 2017 roku:  
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (95kB) word  
ZL-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (63kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (41kB) word
IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego (89kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (53kB) word

Formularze obowiązujące w 2016 roku:  
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (95kB) word  
ZL-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (63kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (41kB) word
IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego (89kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (53kB) word

 

Formularze obowiązujące w 2013, 2014 oraz 2015 roku:
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (111kB) word
ZL-1A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (70kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (42kB) word
IL-1 - informacja o lasach (124kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2012 roku:
DL-1 - deklaracja na podatek leśny (111kB) word
ZL-1A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (70kB) word
ZL-1B - dane o nieruchomościach leśnych (42kB) word
IL-1 - informacja o lasach (124kB) word
ZL-1C - dane o nieruchomościach leśnych (59kB) word

Formularze obowiązujące w 2011 roku:
IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego (78kB) word
DL-1 deklaracja na podatek leśny (94kB) word
ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych (57kB) word
ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (70kB) word
 
Formularze i uchwała obowiązujące w 2010 (a także w 2008 i 2009) roku.
IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego (74kB) word
DL-1 deklaracja na podatek leśny (85kB) word
ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych (48kB) word
ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (60kB) word
 
Archiwalne formularze obowiązujące w 2007 roku:
deklaracja na podatek leśny (94kB) word
informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. (143kB) word
uchwała nr 573 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (59kB) word

metryczka


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (31 grudnia 2005)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 grudnia 2005, 12:35:15)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (5 stycznia 2021, 10:21:26)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9278