Nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej

Co podlega opłacie skarbowej?

1. Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji;

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny, niż organ administracji rządowej i samorządowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, w którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
3. Jeżeli jedna ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osobą fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Opłatę skarbową należną Gminie Miejskiej Jarosław można uiszczać:
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

- w kasie Urzędu Miasta Jarosławia
- u inkasenta

Uchwała Nr 47/V/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso, na inkasenta opłaty skarbowej wyznaczyła Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17.

Zwrot opłaty skarbowej

1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - wniosek do pobrania TUTAJ
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym zapłaty dokonano.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 roku Nr 187, poz. 1330)

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Cicirko-Błahuta (18 stycznia 2007)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (18 stycznia 2007, 13:39:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (27 grudnia 2019, 09:04:24)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40200