Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


Uchwała Nr 702/LIX/06
Rady Miasta Jarosławia
Z dnia 26 czerwca 2006r.
 
 
 
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jarosławia na lata 2006-2020.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. Nr. 64, poz. 593 z późn. zm.)
 
Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jarosławia na lata 2006-2020 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązania problemów alkoholowych innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007, 10:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6969