Zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 344/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podk. 2020.4089) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe będą wyłączone z gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W gminnym systemie pozostaną  jedynie podmioty znajdujące się na  tzw. nieruchomościach mieszanych (tj. w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych).

W tym stanie rzeczy właściciele nieruchomości niezamieszkałych (m.in. przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, szpitale, ogródki działkowe) winni zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowywanie odpadów z podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020.1439) obowiązek zawarcia umowy będzie podlegał kontroli.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (1 grudnia 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (1 grudnia 2020, 09:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340