Rolnictwo

Rolnictwo

informacja - pomoc finansowa

Informacja w sprawie pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej. [...]

procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2012

  Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie [...]

Informacja dla rolników

Dot. nowych korzystnych zasad wsparcia na prowadzenie działalności pozarolniczej dla gospodarstw poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi.            Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej [...]

Informacja dla rolników o II naborze wniosków

Dot. informacji o uruchomieniu II naboru wniosków z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" oraz kontynuacji naboru [...]

Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych [...]

Informacja dla rolników o terminach naboru wniosków o wsparcie PROW 2007-2013

Uprzejmie informuje się, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będąc podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy PROW 2007-2013, umożliwia dalszą kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju [...]

Wykaz podmiotów, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego za rok 2009

Lista osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacji nieposiadających osobowości prawnej, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w senie oleju napedowego, stanowiącego pomoc publiczną za rok 2009 [...]

Informacja dot. naboru wniosków w 2010r. o przyznanie pomocy w ramach Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

     Został uruchomiony przez Przesa ARiMR kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]

Informacja o pomocy finansowej ARiMR na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich

Informacje dla rolników: 1) dotyczące pomocy finansowej na zbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospdoarskich 2) terminów obowiazujących na zgłoszenia zdarzeń zwierząt gospodarskich [...]

Ogłoszenie dla rolników

Kurs dający uprawnienia do wykonywania zabiegów ochrony roślin i zakupu środków ochrony roślin [...]

metryczka