2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Rozstrzygnięcie konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. w Jarosławiu w 2007 roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji konkursowej spisany w dniu 28.12. 2006r. na okoliczność weryfikacji składanych ofert na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  w Jarosławiu” w roku 2007 .
 
Komisja Konkursowa w składzie:
1.     PIOTROWSKI Marek – Przewodniczący Komisji,
2.     CHRZAN Piotr            - Członek Komisji,
3.     SZAJOWSKI Wiktor  - Członek Komisji,
powołana Zarządzeniem Nr 26/06 z dnia 18 grudnia .2006r. Burmistrza Miasta Jarosławia stwierdza co następuje:
-         w wyznaczonym terminie tj. do godz. 13.00 dnia 21.12. 2006r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia została złożona jedna oferta na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2007 roku od:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło  w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39, 37 – 500 Jarosław w dniu 14.12.2006r.,
-         złożenie przez oferenta wymaganych dokumentów tj:
a)      oferty organizacji pozarządowej na obowiązującym formularzu,
b)      kserokopii ( potwierdzonej za zgodność z oryginałem ) odpisu aktualnego z KRS – Oddział Centralnej Informacji  ul. Trembeckiego 11a w Rzeszowie ( stan na dzień 12.10.2006r. ) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej potwierdzającej wpis,
c)      sprawozdania merytorycznego koła za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.,
d)      sprawozdania finansowego ( bilansu ) za rok obrotowy 2005,
e)      charakterystyki dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka,
-         przedstawiona oferta spełnia ustalone kryteria: zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz  z zadaniami statutowymi podmiotu, duża wartość merytoryczna projektu, koszt realizacji projektu zgodny z planowaną wysokością środków tj. 70.000.zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) przeznaczonych na realizację zadania.
Mając powyższe na uwadze Komisja po dokonaniu szczegółowej analizy oferty wnioskuje  podpisanie stosownej umowy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Jarosławiu na realizację powyższego zadania w 2007r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 

Marek PIOTROWSKI – Przewodniczący Komisji,  

Piotr CHRZAN – członek Komisji,  

Wiktor SZAJOWSKI – członek Komisji.  
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Marek Piotrowski (29 grudnia 2006)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (29 grudnia 2006, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (18 września 2008, 10:22:43)
Zmieniono: uzupełnienie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4247