2007

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2007

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2008 roku.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIAogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn.„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2008 [...]

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku

    Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 41/V/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2007r. w [...]

metryczka