2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Usługa planowania przestrzennego - prognozy skutków budowy obiektów handlowych...

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia 
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Na wykonanie usług planowania przestrzennego” „Prognoza skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 do strategii rozwoju tej działalności w mieście Jarosław”  
 
1.Przedmiotem zamówienia jest : „wykonanie usług planowania przestrzennego ” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Termin realizacji zamówienia –  do 15 grudnia 2008 r.
3.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4.Kryteria oceny ofert - 100% cena. 
5.Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „wykonanie usług planowania przestrzennego ” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia 01.08.2008 r.  do godz.    12:00.
6.Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
7.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 01.08.2008 r. o godz. 12:15 w pok. Nr 26
8.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
1.W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
2.W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Jerzy Śliwa - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. 624-87-19
9.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta,pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
 
  siwz (138kB) word
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (24 lipca 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (23 lipca 2008, 14:19:41)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 08:04:03)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1954