2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008 r..

1. Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: IX-XII 2008 r.

3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.

4. Kryteria oceny ofert: 100% cena.

5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem Oferta na: „dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie II-VI 2008”, nazwą i adresem Dostawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4 – parter pok. nr 1 Sekretariat do dnia 26.08.2008 r. do godz. 9:00.

6. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 26.08.2008 r. o godz. 9:30 w pok. nr 2 Księgowość.

8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Mariusz Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48, sp4jaroslaw@wp.pl
· w sprawach dostawy: Pani Ewa Szpond – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48.

9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej
nr 4 w Jarosławiu, pok. nr 2 Księgowość, w godz. 8:00 – 14:00.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Wojtowicz (21 sierpnia 2008)
Opublikował: Mariusz Wojtowicz (21 sierpnia 2008, 10:06:17)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 08:06:15)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2517