2009

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2009

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 sierpnia 2009 r. OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAz dnia 12 sierpnia  2009r. Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie powierzenia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E  Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia [...]

Konkurs projektów pod nazwą "Rozwój sportu kwalifikowanego na terenie miasta J-wia w 2009 roku w zakresie piłki nożnej; piłki ręcznej; tenisa stołowego; strzelectwa; kajakarstwa i kolarstwa

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15 poz. 1298; z późn. zmian.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

metryczka