Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu

Zdjęcie                                                                     

                                                                                                                                                

Projekt Nr WND-RPPK.02.01.00-18-096/08 „Przebudowa wiaduktu i rozbudowa
ul. Przemyskiej w Jarosławiu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Oś priorytetowa 2:               Infrastruktura techniczna
Działanie  2.1:                     Infrastruktura komunikacyjna
Schemat C:                         Drogi gminne
 
Instytucja Zarządzająca:      Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
Beneficjent:                        Gmina Miejska Jarosław
 
Wartość projektu:                 3 494 785,24 PLN
Kwota dofinansowania:          1 830 599,39 PLN
Wkład własny:                      1 664 185,86 PLN
 
Okres realizacji  projektu wraz z jego przygotowaniem:
  2007 -2009 r.
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego wiaduktu wraz z rozbudową dojazdów do wiaduktu  w ul. Przemyskiej w km 0+54,07 od km 0+0,00 do km 0+87,74 (układ lokalny)Przebudowa wiaduktu polega na całkowitej wymianie konstrukcji nośnej przęseł na nową,przebudowie istniejących podpór,wykonaniunowych elementów wyposażenia,wykonaniu nowych murów oporowych, uformowaniu i umocnieniu skarp nasypów i wykonaniu schodów pod wiaduktem oraz przebudowie kolidujących urządzeń obcych.
 
Stan realizacji projektu:
Rok. 2007 – 2008:
Przygotowanie inwestycji
:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • 29.07.2008 r. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • w dniu 29.05.2008 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu,
 • Uchwałą z dnia 30.12.2008 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał  projekt do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rok 2009:
Realizacja projekty-prace inwestycyjne:
I kwartał:

 • W dniu 06.03.2009 r. została  wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

II kwartał:

 • W dniu 27.04.2009 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą MOSTPROJ Iwona Kamieńska – Zając , ul. Słowackiego 20/2 ,37-500 Jarosław o pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
 • W dniu 30.04.2009 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  na wykonanie inwestycji  z firmą MOTA –ENGIL POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,
 • W dniu 06.05.2009 r. przekazano wykonawcy teren budowy  pod  realizację przebudowy wiaduktu,
 • W dniu 20.05.2009 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję pozwolenia na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy realizacji robót związanych z przebudową wiaduktu,
 • W II kw. wykonano następujący zakres robót:
  rozbiórkę konstrukcji wiaduktu, nawierzchni oraz chodników, przebudowę części kanalizacji oraz przyłączy wodociągowych,wykonanie ścianek szczelnych, zbrojenie,  szalunki i betonowanie filarów i przyczółków mostu.

Rozbiórka konstrukcji wiaduktu
Rozbiórka konstrukcji wiaduktu

Tablica informacyjna
Tablica informacyjna

Zdjęcie

Lokalizacja tablic informacyjnych
Lokalizacja tablic informacyjnych

 


III kwartał 2009

 • Podczas prowadzenia prac ziemnych zostały odkryte relikty fortyfikacji bramy miejskiej. W dniach 20.07.2009 -10.08.2009 na podstawie decyzji Podkarpackiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe,
 • W dniu 04.08.2009 r., pomiędzy Województwem Podkarpackim- Instytucją Zarządzającą Programem, a Gminą Miejska Jarosław – Beneficjentem Projektu została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013,
 • Kontynuacja robót: wykonano przebudowę urządzeń obcych, korpusy podpór, ustroje nośne wyposażenie oraz obiekty przyobiektowe oraz przebudowę dojazdów do wiaduktu,
 • W dniu 30.09.2009 r. zgodnie z umową, wykonawca zgłosił zakończenie robót i inwestycję gotową do odbioru końcowego,
 • W dniu 28.09.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję na użytkowanie wiaduktu,
 • Protokołem odbioru końcowego z dnia 07.10.2009 r. inwestycja została odebrana i przekazana do użytkowania.

Relikty fortyfikacji bramy miejskiej
Relikty fortyfikacji bramy miejskiej

Wykonywanie nawierzchni jezdni i chodników na wiadukcie
Wykonywanie nawierzchni jezdni i chodników na wiadukcie

Wykonywanie robót brukowych na skarpach pod wiaduktem
Wykonywanie robót brukowych na skarpach pod wiaduktem


 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Mierzwa (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (18 sierpnia 2009, 08:53:37)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jurczak (1 marca 2010, 10:21:51)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15988