2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na
„Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2”
 
1.   Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych w okresie
      od podpisania umowy do 31grudnia 2010 r.

2.   Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000 EUR.

3.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.   Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31 grudnia 2010  roku.

5.   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.

6.   Kryterium oceny oferty – cena 100%.

7.   Oferty w zaklejonych kopertach z  napisem:
    „Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra 
    Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2” z nazwą i adresem dostawcy należy składać w 
    siedzibie  Zamawiającego:
    Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2 – sekretariat,
    do dnia 13 stycznia 2010 r. do godz. 10.00

8.   Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

9.   Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się
     w  dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 10.45 w  siedzibie zamawiającego tj. w  Szkole  
     Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2 -  gabinet dyrektora.

10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z dostawcami  :
     Pani Wanda Drozd   –   Intendent  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi
     w Jarosławiu,  ul. Spytka 2,  tel. 621-34-94 .

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Szkole Podstawowej
      nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu ul. Spytka 2 – sekretariat w godz. 9.00 –14.00
 
 
  SIWZ (96kB) word
                                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                                               mgr Anna Lizut
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Nowak (6 stycznia 2010)
Opublikował: Katarzyna Nowak (6 stycznia 2010, 12:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2997