2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
 
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na "Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław  - 2011"
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
BIURO INŻYNIERSKIE A.S.
Andrzej Skrzypek
37-500 Jarosław, ul. Anny Jenke 1
 
Cena jednostkowa brutto wybranej oferty: 421,65 zł
  
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
 
 
                                                                         Z poważaniem
                                                                 Burmistrz Miasta Jarosławia

                                                                   mgr Andrzej Wyczawski
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia 
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław”. 
1.Przedmiotem zamówienia jest : „wykonywanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Termin realizacji zamówienia –  do 21.12.2011 rok.
3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4.Kryteria oceny ofert - 100% cena.  
5.Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław ”, nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia 28.01.2011 r.  do godz.  08:00.
6.Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
7.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 28.01.2011 r. o godz. 08:15 w pok. Nr 33  III piętro
8.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:
1.W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pani Iga Szatyńska-Zagożdżon – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
2.W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Marek Bajdak - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. 624-87-26
9.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  plik (117kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (25 stycznia 2011)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (25 stycznia 2011, 14:02:23)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (31 stycznia 2011, 14:24:55)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386