2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych

                                                                            Jarosław, dnia 22 grudnia 2011 roku
OA.IV.271.9.403.2011
                                                     OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na dostawę oleju napędowego do pojazdów silnikowych.
Termin dostawy:  styczeń 2012 – grudzień 2012 r.
Orientacyjna wielkość dostawy:
- olej napędowy około 550 litrów/miesięcznie
Miejsce dostawy: Jarosław i teren całego kraju
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach organizacyjnych przetargu Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia,                             37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/6248711.
Kryteria, termin ofert oraz warunki przetargu: do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
Zastrzega się możliwość zmiany lub odwołania tak ogłoszenia jak i warunków przetargu.
 
 
 
Warunki przetargu na dostawę oleju napędowego
do pojazdów silnikowych

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie co najmniej 1 stacji benzynowej czynnej całodobowo na terenie miasta Jarosławia oferującej olej napędowy, oraz co najmniej 80 stacji paliwowych na terenie całego kraju.
Forma zapłaty: bezgotówkowa, miesięcznie z dołu
Termin zapłaty: minimum 14 dniowy
Kryteria wyboru i ich ocena:
- bonifikata od ceny detalicznej danego dnia 25 %
- odległość stacji (w Jarosławiu) od siedziby zamawiającego 25 %
- ilość stacji na terenie całego kraju 50 %
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia                          29 grudnia 2011 r.,  do godz. 15.00
Termin związania ofertą 14 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.
Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić      wymagane warunki
1.      Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Dostawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załączy do Oferty niżej wymienione dokumenty w żądanej kolejności:
a)         Oświadczenie - że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wg  załącznika nr 1
b)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczeń                                 i dokumentów.
 
Jarosław, dnia 22 grudnia 2011 roku
 
MK/MK
 
 
 
 


 
Załącznik  do oferty


 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 
 
......................................................................................................................................................
  / nazwa wykonawcy/
 
 
przystępując do przetargu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na dostawę oleju napędowego do pojazdów silnikowych
 
 
...........................................................................................................................................................
                                                              / nazwa zamówienia/
 
 
 
oświadcza, że :
1.      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
    2.      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
 
 
 
..........................................................
            / data/
 
 
                                                                  ...............................................................................
                                                                       / podpis upoważnionego przedstawiciel
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (22 grudnia 2011)
Opublikował: Piotr Chrzan (22 grudnia 2011, 09:04:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1737