2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego

                                                                                       Jarosław 20.04.2012 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1

 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na:
na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego
 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest : „wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego  ulic ” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2012 r.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4.Kryteria oceny ofert - 100% cena.
5.Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „ na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia  30.04.2012 r. do godz.  09:00.
6.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 30.04.2012 r. o godz.  09:15 w pok. Nr 26
8.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
   1.W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
   2.W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Jerzy Kubicki - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, tel. 624-87-74
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta,
      pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 15:00
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

SPECYFIKACJA siwz (172kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (20 kwietnia 2012)
Opublikował: Piotr Chrzan (20 kwietnia 2012, 13:15:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412