2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Ogłoszenie


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na
„Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2”
 
1.   Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych
w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
2.   Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000 EUR.
3.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
4.   Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31 grudnia 2013  roku.
5.   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
6.   Kryterium oceny oferty – cena 100%.
7.   Oferty w zaklejonych kopertach z  napisem:
„Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2” z nazwą i adresem dostawcy należy składać w siedzibie  Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2 – sekretariat, do dnia 9 stycznia 2013 r. do godz. 10.00
8.   Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9.   Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się
w dniu 9 stycznia 2013 r. o godz. 10.45 w  siedzibie zamawiającego tj. w  Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2 -  gabinet dyrektora.
10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z dostawcami  :
Pani Wanda Drozd   –   Intendent  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi
w Jarosławiu,  ul. Spytka 2,  tel. 16 621-34-94 .
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu ul. Spytka 2 – sekretariat w godz. 9.00 –14.00

Do pobrania SIWZ (96kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Nowak (2 stycznia 2013)
Opublikował: Katarzyna Nowak (2 stycznia 2013, 13:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254