2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2014 r.

OGŁOSZENIE
                                                                      
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2014 r.
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2014 r.” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2. Termin realizacji zamówienia: I-XII 2014 r.
 
3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
 
4. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
 
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „Dostawę owoców i warzyw przetworzonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2014 r.”, nazwą i adresem Dostawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4 – parter pok. nr 1 Sekretariat do dnia 16.12.2013 r.  do godz. 10:30.
 
6. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
 
7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 16.12.2013 r. o godz. 11:00 w pok. nr 2 Księgowość.
 
8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:
·   w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Mariusz Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48, sp4jaroslaw@wp.pl
·   w sprawach dostawy: Pani Ewa Szpond – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48.
 
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej
nr 4 w Jarosławiu, pok. nr 2  Księgowość, w godz. 8:00 – 14:00.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Wojtowicz (11 grudnia 2013)
Opublikował: Mariusz Wojtowicz (11 grudnia 2013, 14:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766