2013

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2013

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy [...]

Oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Oferty realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2013r.do punktu wydawania żywności

Wyniki konkursu  W dniu 4 marca 2013r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania [...]

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. OGŁOSZENIE WZÓR OFERTY WZÓR SPRAWOZDANIA ZARZĄDZENIE O KONKURSIE [...]

Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZ DNIA 05. 02. 2013 r. Działając zgodnie z § 5 ust. 1, 2 i 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu [...]

metryczka