Informacje o projekcie

Zdjęcie Zdjęcie


 

 

 

 

 

 

 

 

„Innowacyjna platforma współpracy
 Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”
 
 
  
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Słowacja 2007-2013 
 


Sieć Miast Euroregionu Karpackiego 
Pomysł powstania Sieci Miast Euroregionu Karpackiego istnieje już od kilku lat.
Pod hasłem powstania „Sieci” powstało kilka niewielkich pilotażowych projektów transgranicznych.
Głównym celem wspólnych działań jest stworzenie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego jako  platformy współpracy polskich i słowackich lokalnych samorządów należących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem sieci powinno być działanie na rzecz koordynacji rozwoju miejskich aglomeracji w regionie przygranicznym. Dlatego też, dla osiągnięcia tego celu powstało konsorcjum miast. W latach 2009 - 2010 został zrealizowany duży projekt sieciowy wsparty przez Program Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 o nazwie „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego”, który stworzył podstawy Sieci Miast.
 
Projekt „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu” / „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”
Źródło współfinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Oś priorytetowa: 2. Rozwój społeczny i ekonomiczny, Obszar wsparcia: Tworzenie sieci
Całkowita wartość projektu: 354 050,00 €
Wartość współfinansowania: EFRR – 298 724,85 €, budżet państwa (współfinansowanie krajowe) – 55 325,15 €
Czas trwania i okres realizacji projektu: 18 miesięcy (04/2011 r. – 09/2012 r.)
 
CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Cel główny projektu został określony jako „Wzmocnienie i profesjonalizacja współpracy miast karpackich, poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”. Jego realizacja jest niezbędna dla stworzenia zorientowanej na rozwój społeczno-gospodarczy terytorialnej struktury kooperacji ośrodków miejskich pogranicza polsko-słowackiego, wpływając na poprawę jakości życia mieszkańców zaangażowanych miast.
 
 
Cele szczegółowe:
1. Opracowanie informatycznej aplikacji SMEK-int do zarządzania współpracą partnerów, która ułatwi wspólne planowanie, przygotowywanie i realizację projektów transgranicznych.
2. Utworzenie komórek współpracy w ramach struktur organizacyjnych miast, co wpłynie na zbudowanie profesjonalnego zaplecza kadrowego na poziomie partnerów.
3. Opracowanie procedur współpracy dla Sieci Miast, które pozwolą na ujednolicenie zasad kooperacji i ułatwią jej monitoring.
4. Stworzenie technicznych możliwości organizowania telepracy pomiędzy miastami należącymi do Sieci, która umożliwi komunikację w trybie telekonferencji.
5. Powołanie centrów koordynacyjnych w Stowarzyszeniach, które będą odpowiadać za monitoring Sieci, kontakt z zachodnimi partnerami z UE oraz za rekrutację nowych członków.
 
 
Partner Wiodący: Miasto Humenné – jego zadaniem jest koordynowanie współpracy miast, kierowanie kampanią informacyjno – reklamową w imieniu miast i realizowanie działań zaplanowanych w projekcie. Burmistrz Humennego pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zarządzającego Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.  
 
 
Partnerzy projektu: z tego z Polski – 8, ze Słowacji – 5:
 
PP1 - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie, pełni funkcję monitoringu i audytów. SEKP zarządza również systemem SMEK-int.
 
PP2 - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja - Północ z siedzibą w Preszowie – pełni funkcję monitoringu i audytów.
 
PP3 - Gmina Miejska Przemyśl – pełni funkcję węzła dodatkowego systemu SMEK-int.
 
Partnerzy aktywnie uczestniczący we wszystkich działaniach w ramach projektu:
 
PP4 - Gmina Miejska Przeworsk
PP5 - Gmina Lesko 
PP6 - Miasto Jasło
PP7 - Miasto Snina
PP8 - Miasto Medzilaborce
PP9 - Gmina Miejska Ustrzyki Dolne
PP10 - Miasto Vranov nad Toplou
PP11 - Gmina Miejska Jarosław 
PP12 - Gmina Boguchwała
 
 
ETAPY PROJEKTU:
 
Działania w ramach projektu zostały podzielone na 3 sześciomiesięczne etapy:
1. ETAP:  Architekci 
2. ETAP:  Budowniczowie 
3. ETAP: Użytkownicy
Podział ten wypływa z różnego charakteru każdego etapu, ułatwia zarówno zarządzanie projektem jak i osiągnięcie jego celów.
 
 
Etap I: ARCHITEKCI
Pierwszy etap trwający od kwietnia do września 2011 roku, koncentruje się na mobilizacji zasobów projektu, oraz na działaniach o charakterze badawczym w celu przygotowania metodologii dalszego rozwoju Sieci  i architektury systemu współpracy teleinformatycznej tzw. SMEK-int. Zadaniem Zespołu Badawczego, złożonego z przedstawicieli partnerów oraz czterech dziedzinowych ekspertów jest m.in. przeprowadzenie prac analityczno - koncepcyjnych mających na celu wypracowanie zasad współpracy w oparciu o dostosowaną do potrzeb Sieci metodykę zarządzania projektami (PRINCE2), a także opracowanie strategii działań komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie z przekazem kluczowym do zidentyfikowanych grup docelowych.
Zorganizowana w ramach pierwszego etapu międzynarodowa konferencja otwierająca projekt pn. „European best practices in networking of cities and towns” z udziałem przedstawicieli Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy służy pogłębieniu, rozszerzeniu
i poprawie skuteczności kooperacji miast/partnerów Euroregionu, a podpisanie Memorandum Karpackiego - połączeniu wysiłków państw, Unii Europejskiej i poszczególnych władz regionalnych w celu wypracowania wspólnej strategii dla Karpat.
 
 
Etap II: BUDOWNICZOWIE
 
Drugi etap projektu, trwający od października 2011 r. do marca 2012 r.,  stanowi kontynuację pierwszego i kładzie szczególny nacisk na utworzenie aplikacji SMEK-int, publikację wyników badań i audytu opracowanych przez Zespół Badawczy oraz ekspertów dziedzinowych,
a także edycję materiałów informacyjno – promocyjnych.
Jednym z kluczowych produktów tego etapu jest stworzenie elektronicznej platformy oraz zakup systemu wideokonferencyjnego, które staną się istotnym kanałem komunikacji między miastami należącymi do Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. W celu przygotowania zaplecza analityczno – technicznego dokonano ogólnej diagnozy potencjału instytucjonalnego Członków Sieci oraz wypracowano propozycje zmian w strukturach urzędów i budowie zespołów ludzkich, służące poprawie partnerskiej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zostały również  zidentyfikowane, zoptymalizowane i opracowane fundamentalne procedury dotyczące kooperacji Sieci Miast, mające usprawnić komunikację Partnerów SMEK, a przez co zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, czasu oraz uzyskanych rezultatów.
 
 
Etap III: UŻYTKOWNICY
Trzeci etap realizowany od kwietnia do września 2012r. wiąże się z uruchomieniem systemu SMEK-int oraz organizacją pięciu telesesji poświęconych obszarom związanym z rozwojem miejskim, w których zdalnie będą uczestniczyć Członkowie Sieci. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla partnerów oraz przedstawicieli zaproszonych do współpracy Instytucji w zakresie użytkowania aplikacji. Etap trzeci kończy konferencja podsumowująca, której celem jest przedstawienie inicjatywy SMEK oraz prezentacja systemu SMEK-int zaproszonym władzom miast – przyszłym partnerom Sieci. Przystąpienie nowych Członków do Sieci Miast, umocni proces tworzenia spójnej terytorialnie struktury funkcjonowania ośrodków miejskich w Euroregionie.
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi dalsza integracja zasobów instytucjonalnych
i kadrowych po obu stronach granicy. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik informatycznych, projekt zapewni stałą i efektywną kooperację oraz sprawną komunikację pomiędzy zrzeszonymi w Sieci samorządami i instytucjami po stronie polskiej i słowackiej,
a rozszerzenie Sieci na kolejne podmioty spowoduje utworzenie trwałych struktur współpracy transgranicznej.
 
 
krótka informacja o projekcie w języku polskim (304kB) pdf

krótka informacja o projekcie w języku angielskim (315kB) pdf

krótka informacja o projekcie w języku słowackim (300kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regina Wajda (3 lipca 2013)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (3 lipca 2013, 12:17:49)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (3 lipca 2013, 12:31:03)
Zmieniono: korekta znaku interpunkcyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13487