2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2015 r.

OGŁOSZENIE 
                                                                       
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 
  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2015 r. 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2015 r.” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
2. Termin realizacji zamówienia: I-XII 2015 r. 
  
3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ. 
  
4. Kryteria oceny ofert: 100% cena. 
  
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „Dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I-XII 2015 r.”, nazwą i adresem Dostawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4 – parter pok. nr 1 Sekretariat do dnia 15.12.2014 r.  do godz. 10:00. 
  
6. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert. 
  
7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 15.12.2014 r. o godz. 10:30 w pok. nr 2 Księgowość. 
  
8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: 
·   w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Mariusz Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48, sp4jaroslaw@wp.pl 
·   w sprawach dostawy: Pani Ewa Szpond – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48. 
  
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, pok. nr 2  Księgowość, w godz. 8:00 – 14:00.


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyniku  postępowania  przetargowego na dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu 

Uprzejmie informujemy, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jarosławiu postępowaniu przetargowym (na podst. Kodeksu Cywilnego) na dostawę owoców i warzyw została wybrana oferta firmy

 „Krzyś-Pol” Hurtownia Owocowo Warzywna Krzysztof Guzowski, ul. Słowackiego 29, 37-500 Jarosław 

Punktacja przyznana ofercie: 100pkt 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. 

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu,  ul. Żeromskiego 4 w celu podpisania umowy. 
Dziękuję za udział w postępowaniu. 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Wojtowicz (10 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Wojtowicz (10 grudnia 2014, 14:06:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Wojtowicz (18 grudnia 2014, 14:04:25)
Zmieniono: Rostrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644