2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 
1. Zadanie: przedmiotem zleconego zadania jest powierzenie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
w dni powszednie, dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz noce.
 
2.   Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Miejskiej Jarosław.
3.   Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
 
4. Przewidywane środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania:
321.100,00 zł. Dotacja przekazywana będzie w okresach miesięcznych. Kwota wykonania zadania w 2013 roku 368.900,00 zł, w 2014roku – 469.200,00 zł
5.   Termin składania ofert: do 24 grudnia 2014 r. do godz. 9.00.
 
6.   Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 57 pokój nr 1.
 
7.   Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:
 
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
b) informacje o terminie i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem osób dorosłych i dzieci,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania publicznego pochodzących z innych źródeł,
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 
1. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 
a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011r. Nr 6, poz. 25) ,
b) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności Oferenta za ubiegły rok lub – w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres,
d) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
e) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub – w przypadku krótszej działalności za miniony okres, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. Oferenci, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok lub
w przypadku krótszej działalności – za miniony okres,
f) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,
g) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania/aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania – lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby kadrowe /kwalifikacje/ konieczne do realizacji zadania, doświadczenie w realizacji zadania
w okresie poprzednim/.
 
Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 
 
O realizację powyższego zadania mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia lub dysponujących osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania usługi wchodzącej w zakres zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) w tym w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje do pracy z osobami posiadającymi: zaburzenia psychiczne, urojeniowe, schizofrenia, zespół psychoorganiczny, zespół otępienny, chorobę Alzhelmera, zespół Downa.
 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania
 
Zadanie obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi:
 
       1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a)  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
–  samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
–  dbałość o higienę i wygląd,
–  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
–  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
–  korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
–  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
–  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
–  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
–  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
–  współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c)  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
–  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
–  w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
–  w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
–  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
–  w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie
w kontaktach z pracodawcą,
–  w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e)  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
–  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
–  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
–  zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
       2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a)  pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c)  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny,
f)  pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
       3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2008r.  Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.3)):
a)  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
       4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a)  w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c)  kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
       5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)).
 
3. Przygotowanie oraz składanie ofert:
 
a) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
b) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, pok. Nr 1 w terminie do dnia 24 grudnia 2014 r. do godz. 9.00.
c) Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”
d) Oferty składane po określonych w warunkach konkursu terminie nie będą przyjmowane.
 
1.    Wybór oferenta
 
a) W pierwszym etapie konkursu oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.
b) Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora MOPS Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
·         ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,
·         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
·         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
·         w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
·         uwzględnia planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
·         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
            c) Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:
·         merytorycznej wartości oferty,
·         społecznego znaczenia inicjatywy,
·         kosztów wykonania zadań,
·         efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
·         merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,
·         dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,
·         innowacyjność realizacji projektu.
d) Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 37 – 500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 57.
e) Otwarcie ofert nastąpi 24 grudnia 2014r. o godz. 10,00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57
f) Wybór Oferenta/ów/ realizującego/ych/ zadanie nastąpi do dnia 30 grudnia 2014 r
g) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 57 i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jarosławiu ul. Rynek 1.
h) Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym/i/ Oferentem/ami/ do dnia
2 stycznia 2015r.
 
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.).

WYNIKI KONKURSU - 1 (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Stanisław Słota (2 grudnia 2014)
Opublikował: Piotr Chrzan (2 grudnia 2014, 14:47:04)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 grudnia 2014, 14:54:11)
Zmieniono: ROZSTRZYGNIĘCIE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520