2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

konkurs ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

O g ł o s z e n i e
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu
, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 
1. Zadanie: przedmiotem zleconego zadania jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni powszednie.
 
2.   Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Miejskiej Jarosław.
3.   Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
 
4. Przewidywane środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania: 526.320,00zł. Środki przekazywane będą w transzach po otrzymaniu
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
5.   Kwota wykonania zadania: w 2013 roku -617.340,00 zł, w 2014 roku – 646.590,00 zł.
 
6.   Termin składania ofert: do 24 grudnia 2014 r. do godz. 9.00.
 
7.  Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 57 pokój nr 1.
 
8.   Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:
 
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania  zawierający opis planowanego działania,
b) informacje o terminie i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania publicznego pochodzących z innych źródeł,
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 
1. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 
a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011r. Nr 6, poz. 25)
b) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,
d) sprawozdanie merytoryczne z działalności Oferenta za ubiegły rok lub –
w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres,
e) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub – w przypadku krótszej działalności za miniony okres, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. Oferenci, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności – za miniony okres,
f) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,
g) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania/aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania – lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby kadrowe /kwalifikacje/ konieczne do realizacji zadania, doświadczenie
w realizacji zadania w okresie poprzednim/.
 
Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 
O realizację powyższego zadania mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia lub dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania usługi wchodzącej w zakres zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).
 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania
 
Zadanie obejmuje prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.:
Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest usprawnienie fizyczne
i psychiczne uczestników, usamodzielnianie ich funkcjonowania na co dzień w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Wysokość dotacji, jak też liczba miejsc dotowanych, może ulec zmianie w wyniku decyzji Wojewody podkarpackiego.
Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do udziału w postępowaniu jest:
- spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, dotyczących osoby kierującej ŚDS, wynikających
z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w zw. z art. 6 pkt.  tej ustawy, tj. aby osoba ta posiadała co najmniej 3 – letni staż w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- zatrudnienie psychologa, fizjoterapeuty  i oligofrenopedagoga,
Środowiskowy Dom Samopomocy powinien spełniać następujące standardy:
 1) W zakresie usług bytowych:
·         jest usytuowany w otoczeniu sprzyjającym bezpieczeństwu i spokojowi uczestników zajęć, w dogodnym punkcie komunikacyjnym lub z zapewnionym dowozem
i odwozem,
·         powierzchnia użytkowa Domu, przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m kw.,
·         jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
 2) W Domu znajdują się pomieszczenia:
·         Sala ogólna/spotkań umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
·         Poza salą ogólną/spotkań w Domu znajdują się co najmniej 2 wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej
i rehabilitacyjnej, m.in. w formie treningów,
·         Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, psychiatrycznego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,
·         Wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,
·         jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub Sali aktywizacji i terapii zajęciowej, pomieszczenia rehabilitacyjnego do terapii ruchowej,
·         łazienka wyposażona w natryski lub wannę,
·         co najmniej 2 toalety, optymalnie 1 toaleta na 8 uczestników (osobno dla mężczyzn
i kobiet) oraz toaleta dla personelu,
 3) W Domu znajdują się sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco –    rehabilitacyjnych:
·         Sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralka automatyczna z suszarką, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów i inne sprzęty gospodarstwa domowego, w zależności od rodzaju prowadzonej terapii a także sprzęt sportowo – rekreacyjny i inne,
·         Sprzęt TV  - audio – VIDEO –muzyczny.
 
3. Przygotowanie oraz składanie ofert:
 
a)  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
b) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57, pok. Nr 1 w terminie do dnia 24 grudnia 2014 r. do godz. 9.00.
c) Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”
d) Oferty składane po określonych w warunkach konkursu terminie nie będą przyjmowane.
 
 
1. Wybór oferenta
 
a) W pierwszym etapie konkursu oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.
b) Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora MOPS Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
·         ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,
·         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
·         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
·         w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
·         uwzględnia planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
·         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
c) Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:
·         merytorycznej wartości oferty,
·         społecznego znaczenia inicjatywy,
·         kosztów wykonania zadań,
·         efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
·         merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,
·         dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,
·         innowacyjność realizacji projektu.
d) Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 37 – 500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 57.
e) Otwarcie ofert nastąpi 24 grudnia 2014r. o godz. 10,00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57.
f) Wybór Oferenta/ów/ realizującego/ych/ zadanie nastąpi do dnia 30 grudnia 2014 r..
g) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 57 i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jarosławiu ul. Rynek 1.
h) Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym/i/ Oferentem/ami/ do dnia
2 stycznia 2015r.
 
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.).
 
WYNIKI KONKURSU - 1 (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Stanisław Słota (2 grudnia 2014)
Opublikował: Piotr Chrzan (2 grudnia 2014, 14:49:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 grudnia 2014, 14:50:56)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857