2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

,,zakup, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nie przekraczających 4,5 m x 6,5 m z przeznaczeniem na przechowywanie 8 szt. pojemników na odpadki o pojemności 1100 l.”

                                                                                                              Jarosław 1 lipca 2016
 
  OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
ogłasza postępowanie pn:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,zakup, dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach nie przekraczających 4,5 m x 6,5 m z przeznaczeniem na przechowywanie 8 szt. pojemników na odpadki o pojemności 1100 l.”
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2016 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
7. Termin składania ofert upływa dnia: 15.07.2016 o godz. 09:00.
8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, pokój administracji.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w dniu 15.07.2016 r. o godz. 09:30 siedzibie Zamawiającego, świetlica hala sportowa w obecności  Wykonawców.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu zamówienia Jerzy Wołoszyn  – MOSiR Jarosław, ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław tel. 16  624-41-41 w 21
12. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (70kB) word
UMOWA - umowa (46kB) word
 
   
                                                                                                           Dyrektor MOSiR
 
                                                                                                               Piotr Pajda

metryczka


Wytworzył: Jerzy Wołoszyn (1 lipca 2016)
Opublikował: Piotr Chrzan (1 lipca 2016, 11:45:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486