2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów prawnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - wyniki (253kB) pdf

ZP.271.9.219.2016                                                                      Jarosław 23.08.2016r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
„opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów prawnych”
 
Przedmiot zamówienia: „opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów prawnych” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 10 październik 2016r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 30.08.2016r. do godz. 10:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 30.08.2016r. o godz. 10:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Marta Hawryszko - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 28,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  Instrukcja dla Wykonawców (130kB) word
 
                                      
                                                                            ZATWIERDZAM
                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                   ds. Infrastruktury Technicznej
 
                                                                         WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (23 sierpnia 2016)
Opublikował: Paweł Dernoga (23 sierpnia 2016, 10:10:15)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (31 sierpnia 2016, 11:55:19)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419