2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (247kB) pdf

ZP.271.9.345.2016                                                                          Jarosław 16.12.2016r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia”
 
Przedmiot zamówienia: „dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia:  01 styczeń 2017r. – 31 grudzień 2017r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 21.12.2016r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 21.12.2016r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Teresa Filar - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 12,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/.
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (231kB) word  
 
                                      
                                                               ZATWIERDZAM
                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                   ds. Infrastruktury Technicznej
 
                                                           WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 grudnia 2016)
Opublikował: Paweł Dernoga (16 grudnia 2016, 12:34:27)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (29 grudnia 2016, 09:07:30)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393