Zgromadzenia publiczne

Organizator zgromadzenia ma obowiązek powiadomić Urząd Miasta Jarosławia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na obszarze miasta.
 
Postępowanie w tej sprawie może odbyć się w jednym z dwóch trybów:
1. Postępowanie zwykłe – należy powiadomić o zgromadzeniu urząd w taki sposób, aby wiadomość o zamiarze jego zorganizowania dotarła do urzędu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia;
 
2. Postępowanie uproszczone - należy powiadomić o zgromadzeniu urząd w taki sposób, aby wiadomość o zamiarze jego zorganizowania dotarła do urzędu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym postępowanie to można przeprowadzić jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. W tym przypadku organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
Wymagane dokumenty:
 
Postępowanie zwykłe:
1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – pobierz (21kB) word
2. oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeżeli jest nim inna osoba niż organizator) – pobierz (14kB) word
3. zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.
 
Postępowanie uproszczone:
1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone - pobierz (24kB) word
 
Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
 
Opłaty:

brak
 
Odpowiedź:
Urząd powiadamia organizatora zgromadzenia pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku:
 
1. ewentualnie  występujących w zawiadomieniu brakach formalnych,
UWAGA! Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne;
 
2. w postępowaniu zwykłym - o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia;
 
3. wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, przy czym organ gminy po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie  tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Tryb odwoławczy:
w przypadku otrzymania decyzji o zakazie zgromadzenia, organizator ma prawo do odwołania się do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od momentu jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

UWAGA! Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeśli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub 13.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019.631 t.j.)
 
Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem, związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Brzezińska (14 czerwca 2016, 12:13:42)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 lutego 2020, 07:53:05)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3008