2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Usługa doradcza w zakresie rozliczeń podatku VAT w gminie oraz konsolidacji rozliczeń podatkowych w podatku VAT gminy i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (208kB) pdf

ZP.271.9.316.2016                                                                          Jarosław 16.02.2017r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„usługę doradczą w zakresie rozliczeń podatku VAT w gminie oraz konsolidacji rozliczeń podatkowych w podatku VAT gminy i jej jednostek organizacyjnych”
 
 
Przedmiot zamówienia: „usługa doradcza w zakresie rozliczeń podatku VAT w gminie oraz konsolidacji rozliczeń podatkowych w podatku VAT gminy i jej jednostek organizacyjnych” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2017r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 23.02.2017r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 23.02.2017r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·  w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
·  w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Barbara Maziarka - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 07,
10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
 
Instrukcja dla Wykonawców (147kB) word


UWAGA !!!!

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 23.02.2017r. na 02.03.2017r. do godz. 11:00.
 
                                      
                                                                    

                                                                  ZATWIERDZAM
                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                          ds. Infrastruktury Technicznej
 
                                                                  WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 lutego 2017)
Opublikował: Paweł Dernoga (16 lutego 2017, 12:44:07)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (9 marca 2017, 15:26:51)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418