2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I DNA NIECKI ORAZ BRODZIKA PŁYWALNI SEZONOWEJ MOSiR W JAROSŁAWIU

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (12kB) word


Jarosław 12.05 2017
 
 
OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
37-500 Jarosław ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5
ogłasza postępowanie pn:

REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I DNA NIECKI ORAZ BRODZIKA
PŁYWALNI SEZONOWEJ MOSiR W JAROSŁAWIU
 
 
1 Przedmiotem zamówienia jest: REMONT OKŁADZIN ŚCIAN I DNA NIECKI ORAZ BRODZIKA PŁYWALNI SEZONOWEJ MOSiR W JAROSŁAWIU.
2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3 Termin wykonania zamówienia: do 07.06.2017 r.
4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6 Kryteria oceny ofert – 100% cena.
7 Termin składania ofert upływa dnia: 22.05.2017 o godz. 09:00.
8 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     w Jarosławiu, pokój administracji.
9 Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w dniu 22.05.2017 r. o godz. 09:30 siedzibie Zamawiającego, świetlica hala sportowa                 w obecności  Wykonawców.
10 Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
11 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
w sprawach dotyczących organizacji postępowania i przedmiotu zamówienia Marek Leja  – MOSiR Jarosław, ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław tel. 16  624-41-41 w 43
12 Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ oraz w siedzibie zamawiającego
 
INDTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (29kB) word  
PRZEDMIAR ROBÓT (222kB) pdf
 
WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (12kB) word

 
                                                                                         Dyrektor MOSiR
                                                                                            Piotr Pajda

metryczka


Wytworzył: Marek Leja (12 maja 2017)
Opublikował: Paweł Dernoga (12 maja 2017, 09:49:17)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (23 maja 2017, 13:51:42)
Zmieniono: WYNIKI POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341