2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

dostawa w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej do budynku MOK w Jarosławiu.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (276kB) pdf

ZP.271.9.305.2017                                                                         Jarosław 05.10.2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
dostawę w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej do budynku MOK w Jarosławiu.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: dostawa w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej do budynku MOK w Jarosławiu.
2. wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Termin wykonania zamówienia: 27 października 2017 roku.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
7. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
8. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 11.10.2017 r. do godz. 13:00.
9. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
10. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 11.10.2017 r. o godz. 13:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Jolanta Kuźniar - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 77,
12. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (154kB) word  
 
                                      
                                                                      ZATWIERDZAM
                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                  WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (5 października 2017)
Opublikował: Paweł Dernoga (5 października 2017, 15:07:42)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (12 października 2017, 14:12:32)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 352