2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.

Rozstrzygnięcie Treść (155kB) pdf
_____________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.      Termin realizacji zamówienia: I-XII 2018 r.
 
3.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
 
4.      Kryteria oceny ofert: 100% cena.
 
5.      Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2018 r.”, nazwą i adresem Dostawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4 – parter pok. nr 1 Sekretariat do dnia 30.10.2017 r.  do godz. 9:00.
 
6.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
 
7.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 30.10.2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 2 Księgowość.
 
8.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:
·         w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Mariusz Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48, sp4jaroslaw@wp.pl
·         w sprawach dostawy: Pani Ewa Szpond – Szkoła Podstawowa nr 4, Żeromskiego 4, tel. (16) 621- 12-48.
 
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej
nr 4 w Jarosławiu, pok. nr 2  Księgowość, w godz. 8:00 – 14:00.

SIWZ SIWZ (185kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Wojtowicz (23 października 2017)
Opublikował: Mariusz Wojtowicz (23 października 2017, 12:55:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Wojtowicz (6 listopada 2017, 14:56:25)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336