Rejestr instytucji kultury dla Gminy Miejskiej Jarosław

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miasta Jarosławia należy dokonywać na konto bankowe "Dochody Urzędu Miasta":

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491


Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.


Wykaz instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław (186kB) pdf

Rejestr instytucji kultury prowadzony dla Gminy Miejskiej Jarosław (136kB) pdf

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (259kB) pdf - stan na dzień 7 kwietnia 2021 roku

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (234kB) pdf - stan na dzień 7 kwietnia 2021 roku

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu (27kB) word - stan na dzień 18 maja 2021 roku

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (11 maja 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (11 maja 2017, 07:54:16)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (30 sierpnia 2021, 11:48:35)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3828