Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miasta Jarosławia należy dokonywać na konto bankowe "Dochody Urzędu Miasta":

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491


Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

WZÓR wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław (17kB) word

Wykaz instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław (85kB) pdf

Rejestr instytucji kultury prowadzony dla Gminy Miejskiej Jarosław (136kB) pdf

Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław dostępne TUTAJ

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (18 maja 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (18 maja 2017, 11:44:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (20 maja 2021, 12:55:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 793