struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu jest ogólnodostępną szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Jarosław, która sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:
1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;
2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) nadzór pedagogiczny polega na:
1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Popczyński (21 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2020, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241