rejestry, ewidencje i archiwa

SPIS EWIDENCJI I REJESTRÓW: 
 
I Sprawy uczniowskie 
księgi arkuszy ocen
księga uczniów rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
rejestr wypadków uczniów
ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia szkoły 
ewidencja imienna wydanych zaświadczeń OKE z egzaminu ósmoklasisty 
rejestr wydanych zaświadczeń  uczniowskich o uczęszczaniu do szkoły 
rejestr wydanych kart rowerowych
rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 
II Sprawy kadrowe 
księga protokołów Rad Pedagogicznych
księga zastępstw
rejestr zwolnień lekarskich, urlopów pracowników
rejestr wypadków pracowników
ewidencja pracowników i ich akt osobowych
rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich
ewidencja czasu pracy 

III Sprawy administracyjne 
rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej
rejestr pieczęci i pieczątek
rejestr druków ścisłego zarachowania
księgi inwentarzowe
książka kontroli zewnętrznej
rejestr delegacji służbowych. 
 
ARCHIWA:
dzienniki lekcyjne
księgi arkuszy ocen
księgi dzieci
księgi uczniów
ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły
kroniki szkolne
księgi protokołów z zebrań rady pedagogicznej
uchwały rady pedagogicznej
zarządzenia dyrektora
akta osobowe pracowników
plany finansowe
dokumentacja finansowo-księgowa
dokumentacja dotycząca rekrutacji
dokumentacja dotycząca organizacji

metryczka


Wytworzył: Wojciech Popczyński (21 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2020, 11:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260