Informacje o projekcie


,,Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej”
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne
 
Wnioskodawca:
Gmina Miejska Jarosław
Partner Projektu:
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza
 
Cele projektu
Cel ogólny:

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej.
Cele szczegółowe:
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów na terenie Gminy Miejskiej  Jarosław.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Miejskiej.
 
Budżet projektu:
Wartość projektu: 1 166 186,86 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 982 173,23 zł
 
Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia i środków dydaktycznych do pracowni komputerowych i pracowni przyrodniczych do 6 szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław:
-Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
-Szkoła  Podstawowa nr 6 im. Piotra Skargi
-Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego
-Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego – Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. ks. Stanisława Konarskiego
-Zespół Szkół im. Jana Pawła II -  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon.
-Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich  - Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
oraz przebudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół im. Jana Pawła II – Szkole Podstawowej nr 5 w Jarosławiu.

Każda z pracowni komputerowych została wyposażona m. in. w 24 nowoczesne zestawy komputerowe dla uczniów oraz 1 zestaw komputerowy dla nauczyciela, serwer, urządzenie wielofunkcyjne, tablicę interaktywną wraz z projektorem. Pracownie przyrodnicze również zostały wyposażone w tablice interaktywne oraz mikroskopy cyfrowe, mikroskopy stereoskopowe, czujniki do biologii, fizyki oraz chemii, teleskopy i inne pomoce naukowe.
Zakup sprzętu umożliwi budowanie w procesie dydaktycznym  kompetencji cyfrowych i przyrodniczych uczniów, umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do wysokiej jakości elektronicznych zasobów edukacyjnych. Nauczyciele przekażą umiejętność wyszukiwania informacji, ich analizy, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Prowadzenie zajęć w doposażonych pracowniach zostało zainaugurowane wykładem dla nauczycieli dotyczącym tematyki rozbudzania kreatywności i myślenia logicznego zorganizowanym przez partnera projektu. Również we współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza 20 czerwca 2017 r. zorganizowano "Mały Festiwal Nauki Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Jarosławiu”. Wystawcami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miejskiej Jarosław, w tym głównie uczniowie szkół biorących udział w projekcie.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (21 września 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 12:54:13)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 13:51:25)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3075